Du er her

2006 - slut med svejsning

Slut med svejsning i grundskolen

 

Af fagkonsulent: Jan Liin Jessen

Undervisningsministeriet september 2006

 

I forbindelse med en såkaldt screeningskampagne om arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet foretog sidste skoleår, og som fortsætter i de kommende år, har flere sløjdlærere oplevet at tilsynets konsulenter udstak forbud mod svejsning i metal i skolen. Dette skyldes nye regler på arbejdsmiljøområdet.

 

På baggrund af den viden vi i dag har om den store helbredsrisiko, man udsætter sig for under svejsearbejdet, har Arbejdstilsynet, efter at arbejdsmarkedets parter har indgået forlig herom, skærpet de krav, der stilles for at måtte svejse.

Det gælder ikke kun undervisere, men alle der svejser, både privat og på arbejdspladserne.

 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.905 af 27. september 2005 ” Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer” og vejledningen om ”svejsning, skæring i metal, At-vejledning D.2.16 fra april 2005”, siger, at alle der udfører svejsning skal have gennemgået et kursus, der er godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet. Det hedder således i ovennævnte vejledning:

 

”Svejsning og skæring i rustfrit stål samt slibning i tilknytning hertil må kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet. Det samme gælder for svejsning og skæring i metal, som indebærer udsættelse for røg samt slibning i tilknytning hertil”.

”Baggrunden for kravene er, at nikkel i rustfrit stål og røg fra metalbearbejdning anses for at være kræftfremkaldende”.

”Ved slibning i tilknytning hertil forstås slibning, der udføres efter forudgående svejsning og skæring”.

 

Den citerede særlige uddannelse er den såkaldte § 26 uddannelse i svejsning. Uddannelsen tilrettelægges som teoretiske kurser, der udbydes på tekniske skoler og AMU-centre og omhandler arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med svejsning. Kurset afsluttes med en prøve.

 

Det betyder at lærere i grundskolen skal have gennemgået og bestået et sådant kursus for at måtte svejse. Men læreren må ikke lade sine elever svejse.

 

Ud over disse nye krav til uddannelse er kravene til udsugning i lokalet, hvor der skæres og svejses også skærpet. Ofte vil det eksisterende anlæg ikke være tilstrækkeligt.

 

Selv om svejsning i skolen sandsynligvis kun forekommer i sjældne tilfælde og af kort varighed, er der ingen undtagelsesmulighed fra disse regler. Der står i ovennævnte vejledning at:

 

”Der er ikke fastsat en bagatelgrænse for krav om uddannelse, da det kan være vanskelligt at fastsætte en nedre grænse for kræftfare”.

 

I praksis betyder disse skærpede krav, at det ikke længere er lovligt for eleverne i grundskolen at svejse.

 

Der står dog fortsat om elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbindelse med undervisning på Arbejdstilsynets hjemmeside, at svejsning under visse forbehold kan udføres i 8.- og 9.klasse. Men denne meddelelse er fra 1998 og gælder således ikke længere forholdende omkring svejsning.

 

Da der ikke stilles krav om, at eleverne i undervisningen i sløjd som valgfag skal udføre svejsning og skæring i metal, vil afskaffelsen af disse aktiviteter ingen betydning have for undervisningen i forhold til målopfyldelsen og udmøntningen af de centrale kundskabs- og færdighedsområder.

 

Det eneste sted svejsning nævnes er i undervisningsvejledningen, hvor der står, at når eleverne på dette alderstrin må benytte flere maskiner og har mere magt over værktøjet, vil det give dem mulighed for at udvide materialevalg og bearbejdningsformer, som fx svejsning. Men dette er en vejledning og har naturligvis ikke bindende status.

 

Man kan selvfølgelig umiddelbart beklage, at svejsning ikke længere vil være muligt i skolen, men i virkeligheden er Arbejdstilsynets skærpede krav til arbejdsmiljøet stillet for at værne om det enkelte menneskes sundhed og helbred.

Det er et skridt i den rigtige retning i arbejdet for en sund skole og et godt miljø for alle os, der arbejder i den.